зала Универсиада
бул. „Шипченски проход“ 2, София

AnimeS Expo 2018
info@animesexpo.com

Турнир по League Of Legends 2018

Facebook page: https://www.facebook.com/animesexpo/

Event page: https://www.facebook.com/events/116879028978928/

Website: http://animesexpo.com/

https://challonge.com/AnimeS2018league

 

 

- Български(BG) -


Основна информация за турнира:

Сървър: Europe Nordic and East

Карта: Summoner's Rift

Размер на отбора: 5 играчи (Играчът сам трябва да поеме разходите по транспортиране на наградата, ако тя е материална - gear, hardware и т.н.)

Вид игра: Custom Game – Tournament Draft Mode

Елиминация: Единична елиминация(Bo1)
Специални условия за основна фаза елиминации: Най-добри от три(Bo3)


Основна информация и правила за игрите във фазата на единична елиминация:

За да влезете в лобито на играта, следвайте инструкциите на организатора. При проблеми или въпроси, моля извикайте член на екипа като вдигнете ръка или дадете знак за нужда от помощ.

При закъснение 15 минути отборът бива дисквалифициран.

Отборът, който е в горната част на бракета, е отляво (Blue side).

Банове/избор на герои: Отборът, който е в горната част на бракета, банва/избира първи (отборът е на Blue Side).

Игра не може да стартира без в лобито да присъстват 5 играчи от всеки отбор. Отбор може да започне игра и да играе с по-малко хора, ако преди това информират турнирен админ, че липсва техен играч и посочат основателна причина за отсъствието му.

Паузи: 10 минути максимум за всеки от отборите и 10 минути в случай на технически проблеми(максимум 20 минути).

Победа/загуба: Игра се счита за завършена и спечелена, когато един от отборите унищожи противниковия Nexus или опонентът се предаде. Ако всички 5 играча от даден отбор напуснат играта, се смята, че този отбор се е предал и неговият опонент се счита за победител.


Основна информация и правила за игрите във финалната фаза:

Цялата информация и правила относно фазата на единична елиминация се отнасят и за финалната фаза с изключение на следните:

Отборите трябва да изчакат коментатора/ите да влезе/влязат в лобито на играта преди да я стартират. Ако стартират играта без коментатор/и, играта трябва да бъда направена отново с абсолютно същия избор на игра, а отборите губят по 5 минути от времето си за пауза.

Банове/избор на герои: Отборът, който е в горната част на бракета, банва/избира първи в първата игра (отборът е на Blue Side). Във втората игра правото на първи бан и избор на герои е за другия отбор, който през първата игра е бил Purple Side.

Резерви: Всеки отбор има право на максимум 1 резерва. Ако даден отбор смята да използва резерва, отборът трябва да предупреди първо турнирен админ.

Disconnect на играч или спиране на сървъра:

Ако играч бъде disconnect-нат по време на игра, играчът има право да се върне в играта преди тя да е завършила.

Ако отбор загуби един или повече играчи, отборът може да използва пауза. Ако играчът/те не се върне/ат през позволените на отбора 10 минути пауза, играта трябва да продължи (дори ако е 2vs5, 1vs5). Противниковият отбор може да реши и да позволи на другия отбор да използва тяхното време за пауза, докато изчакват играчът/те да се завърне/ат, като по този начин загубва това време за пауза, НО противниковият отбор по никакъв начин не е длъжен и не може да бъде принуден да го направи.

Ако лаговете в сървъра са толкова драстични, афектират двата отбора и резултата от играта или сървърът спре, тогава играта (мачът, ако е финал Bo1/Bo3) трябва да се преиграе. Решението за датата и времето на преиграването се взима от турнирен админ, след като той/тя се е консултирал/а с капитаните и на двата отбора.

„Лаг“ не е оправдание и извинение за преиграване на играта (мачът, ако е финал Bo1/Bo3), освен ако повечето или всички играчи на сървъра не изпитват този лаг по време на турнира.

Поведение на играчите по време на игрите:

На играчите е забранено да използват /all чата по време на играта, за да тормозят и обиждат противниковия отбор.

Тормоз/обида е расизъм, прекомерни шеги, които преминават в подигравки, спам и т.н.

Тормоз и обида могат да бъдат докладвани на турнирен админ, но само с доказателство като скрийншот.

Турнирен админ има право да накаже отбор, ако играч/и от този отбор е/са обиждал/и противниковия отбор. Възможни наказания са:

Отнемане на времето за пауза на отбора в следващата игра на (ако има такава) в случай на първо нарушение и в зависимост колко сериозно е нарушението.

Дисквалифициране на отбора от турнира, ако нарушенията продължат.

Не се допуска ползването на скриптове, хакове, моднати програми, клиенти, дропъри и други програми или бъгове, които нарушават Fair Play на играта.

При нарушение на правилата на League of Legends и/или турнира се уведомява екипа, провеждащ турнира.

 

- English(EN) -


Basic information about the tournament:

Game Server: Europe Nordic and East

Map: Summoner's Rift

Team size: 5 players

Type of the game: Custom Game – Tournament Draft Mode

Elimination: Single elimination(Bo1)

Special rules during final phases: Best of three(Bo3)


Basic information and rules about the matches in single elimination phase:

To join the lobby of the game, follow the organizer's rules. If issues occur or questions, please ask someone from the team to come to you by raising your hand or giving him a signal you need help.

The team that is „top” in the bracket, is on the left (Blue side).

Game can’t start without 5 members of each team in the lobby. A team can play with less members if they inform a tournament admin that a member of the team is missing and gives a good reason.

Ban/Pick Mode: The team that is „top” in the bracket will pick/ban first (Blue Side).

Pauses: 10 minutes max for each team and 10 minutes for technical issues(total of 20 minutes).

Win/Loss: A game is considered finished and won when a team destroys the enemy's nexus or their opponent surrenders the game. If all 5 members of a team leave the game, it is considered that this team has surrendered and the opposing team will be granted a win.


Basic information and rules about the matches in the final phase:

All the information and rules from the single phase apply to the final phase except the following:

Stream: Teams must wait for the shoutcaster/s to join the lobby of the game before starting it. If they start the game without shoutcaster/s in it, the game must be remade with the exact same picks and both teams lose 5 minutes of their pause time.

Ban/Pick mode: The team that is „top” in the bracket will ban/pick first in the first game (Blue Side). For the second game, the first ban/pick will then transfer to the opposing team (The opposing team is Blue Side). The first ban/pick is alternating between both teams until a winner is declared for the series.

Player Substitutions: Each team can have a maximum of 1 substitute. If a team will use a substitute, the team first must inform a tournament admin.

Player Disconnects/Server Disconnects:

If a player disconnects during a game, the player is allowed to reconnect before the game ends.

If a team loses one or more players, the team can use the pause. If the player(s) is/are not reconnected during the allowed 10 minutes pause for the team, the game must continue (even if it is 2v3, 1v3). The opposing team can choose to allow the other team to use their pause time while waiting the player/s to reconnect, however, they are not forced to do so.

If the server lags are so drastic and affects both teams and the game or the server disconnects the players, then the game (the match if it is the Bo3 final) must be replayed. The decision for the date and time of the replay will be taken by a tournament admin after he/she consult with the captains of the both teams

“Lag” is not a viable excuse for replaying a game(the match if it is the Bo3 final) unless all players on the server experience the same lag.

Player’s behavior during the games:

Players are not allowed to us the /all chat during the game to harass and abuse the opposing team.

Harassment is racism, excessive taunting, spamming etc.

Harassment and abuse can be reported to a tournament only with a proof such as screenshot.

 

A tournament admin has the right to punish a team if team member/s harassed or abused the opposing team. Possible penalties are:

Take away 5 minutes from team’s pause time in the next game or the right to use pause time in the next game(if there is one).

Disqualify the team from the tournament if the violations continue.

The use of scripts, hacks, modded programs, clients, droppers and any other programs and/or bugs that violate the Summoner's Codex and Fair Play are strictly forbidden!

If violation of the rules of League of Legends and/or the tournament is found, please notify a tournament admin.

 

Организаторът запазва правото си да внася промени по тези правила. / The organizer keeps the right to make changes in the rules.

2018 © AnimeS Expo. All Rights Reserved.